Nieuwsbrief Twents waternet


Mei 2019 nr. 2

Dit is de digitale nieuwsbrief van Twents waternet. Een intensieve samenwerking tussen Twentse gemeenten en waterschap op het gebied van klimaat, riolering en afvalwaterzuivering, want samen zijn we slimmer met water.

Team Twentse stresstest stelt zicht voor

Na een intensieve meervoudig onderhandse aanbesteding in februari 2019 onder 4 marktpartijen heeft Twents waternet (TWN) de opdracht om te komen tot een Twentse stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling) gegund aan (een consortium van) Nelen & Schuurmans en Planterra. Marieke Ekelenkamp, procesbegeleider van TWN en projectleider van de werkplaats stresstest, hield een interview met de hoofdrolspelers.

Werkplaats omgevingswet en water

IMG_4776

Hoe krijg ik het gemeentelijk rioleringsplan en de zorgplichten straks goed geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet? Hoe laat ik onze klimaatambities landen in de Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning)? Hoe kan ik inwoners verplichten een klimaatbestendig huis te bouwen als zij kiezen voor nieuwbouw? Wat doe ik met mijn huidige hemelwaterverordening?

Twents waternet staat als een huis: subsidie DPRA toegekend

Subsidie

Met veel enthousiasme en inzet is gewerkt aan een subsidieaanvraag voor procesgeld DPRA. Deze aanvraag is toegekend en stelt ons in staat extra ambitie in te vullen in Twente. De subsidieaanvraag is gebaseerd op de vier pijlers waarmee we Twente klimaatadaptief willen maken.

Nieuws uit bestuurlijk kernteam

Op donderdag 25 april was het voltallige kernteam bij elkaar om kennis te nemen van de voortgang van de werkplaatsen en te besluiten over de communicatiestrategie en de ambitie voor de uitvoering. De communicatiestrategie is goed ontvangen: “Een goede vertaling van de B van bewustwording uit onze visie Twents water verbindt”.

mail  website