Twents waternet


excursie rwzi web

Onder de naam Twents waternet werken 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen intensief samen op het gebied van het afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) en het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Visie en ambitie

De doelstellingen voor Waterwinst TAAK 2.0 zijn kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid van het afvalwatersysteem in Twente. Hierbij zijn duurzaamheid en innovatie belangrijke aandachtspunten.

Samen slimmer met water

De verwachting is dat de komende jaren de lasten in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) enorm gaan toenemen. Klimaatverandering is daarbij een belangrijke oorzaak. Om de kwaliteit van water in hun leefomgeving op peil te houden of te verbeteren moeten inwoners en ondernemers gaan bijdragen aan de extra kosten. Dit willen we voorkomen, want er zijn genoeg mogelijkheden om de kwaliteit van het afvalwatersysteem op een doelmatige en innovatieve wijze te verbeteren.

Organisatie

Het Twents waternet bestaat uit een bestuurlijk en een ambtelijk platform, waarin alle gemeenten en waterschap zijn vertegenwoordigd. Vanuit het bestuurlijk platform is een kernteam samengesteld. De ambtelijke adviesgroep fungeert als kernteam voor het ambtelijk platform.