Over Twents waternet


Twents waternet wil nog beter en efficiënter diensten leveren aan inwoners en bedrijven in Twente. Intensiever samenwerken, sneller innoveren en leren van anderen helpt ons geld te besparen en de dienstverlening verder te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd, dat samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen sneller en doelgerichter bijdraagt aan het optimaliseren van de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) in Twente.

Samenwerkingen

Water is een breed en actueel thema waar veel partijen mee bezig zijn. Daarom werken we samen of stemmen we af met andere netwerken of samenwerkingsverbanden, zoals Onder Twente, Stichting Pioneering, De Twentse Golf en onderwijsinstellingen. Uit ervaring weten we dat betere afstemming van processen resultaat oplevert. Bundeling van activiteiten, doelmatiger investeren en betere en goedkopere methoden toepassen.

Werkplaatsen

Wij werken met zogenaamde werkplaatsen waarin concrete opdrachten worden uitgewerkt. Deze werkplaatsen betreffen actuele onderwerpen waarvoor de behoefte is om dit gezamenlijk op te pakken. Denk aan onderwerpen als communicatie, subsidies, klimaatadaptatie en drinkwatervoorziening. Vier keer per jaar worden alle actuele zaken besproken op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

Communicatie

Communicatie over onze activiteiten vindt plaats via de kanalen van de aangesloten partners of onze website groenblauwtwente.nl.

Organisatie

Het Twents waternet bestaat uit een bestuurlijk en een ambtelijk platform, waarin alle 14 Twentse gemeenten, provincie Overijssel, Vitens (drinkwaterbedrijf) en waterschap Vechtstromen zijn vertegenwoordigd. Vanuit het bestuurlijk platform is een kernteam samengesteld. De ambtelijke adviesgroep fungeert als kernteam voor het ambtelijk platform. Twents waternet heeft geen juridische status. Besluiten over de inzet van financiële middelen gebeurt door de besturen van de deelnemende organisaties.

Canvas energiefabriek