Twentse klimaatsamenwerking ontvangt subsidie van 3,5 miljoen


De 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen hebben samen een subsidie van 3,5 miljoen euro binnengehaald om klimaatadaptieve maatregelen versneld uit te voeren. Voorzitter Hans van Agteren reageert enthousiast: ‘Met deze subsidie kunnen we Twente waterbestendiger en groener maken. Zo passen we onze omgeving aan op het veranderende klimaat en blijft Twente een fijne plek om te wonen, leven en werken. Nu en in de toekomst!’

De Twentse samenwerking, Twents waternet genoemd,hoort hiermee tot de eerste groepwerkregio’s in het landwaaraan deze subsidieis toegekend. Deze Impulsregeling Klimaatadaptatie komt vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dit is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland voor 2050 klimaatbestendig enwaterrobuustin te richten. Of met andere woorden: een plan om wateroverlast, verdroging, de gevolgen van hitte en overstromingen aan te pakken.

Investeren in water en groen

Met het geld van de subsidie wordt Twente klimaatbestendiger gemaakt. Zo werken de 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en ook de provincie Overijssel samen om in heel Twente meer regenwaterriolen, waterbergingen, beken en wadi’s te realiseren. VanAgteren: ‘Door hierin te investeren, verkleinen we de kans op wateroverlast in Twentse steden en dorpen. Ook zorgen we dat we water beter vasthouden, waardoor we de gevolgen van droogte tegengaan. Bij deze projecten zien we extra kansen, zoals hetvergroenenvan de omgeving en aantrekken van meer vogels, vlinders, bijen en andere dieren.’

Subsidiepot nog niet leeg

In totaal is er 200 miljoen euro beschikbaar voor alle werkregio’s in Nederland.Twents waternet werkt aan nog twee uitvragen om de maximale subsidie van in totaal 7,9 miljoen euro voorde Twentsewerkregio toegekend te krijgen.Dit betekent niet dat er de afgelopen tijd nog geen projecten gerealiseerd zijn. Alle gemeenten, het waterschap en de provincie werken al jaren hard aan tal van projecten om Twente aan te passen aan het veranderende klimaat.Metdezesubsidie kunnen nog meer plekken in Twenteklimaatadaptiefworden ingerichten op een hoger tempo. Zodat Twente in 2050 klimaatbestendigenwaterrobuustis ingericht.

Jouw eigen huis en tuin water- enhitteproofmaken

Naast de projecten die alle gemeenten enhet waterschapuitvoeren, kunnen inwoners ook hun steentje bijdragen. Alleen samen kunnen we Twente dusdanigvergroenen, dat we de effecten van extreem weer verminderen. Jouw eigen huis en tuin water- enhitteproofmaken? Kijk voor tips en ideeën opwww.groenblauwtwente.nl


Kijk voor tips en ideeën op