Terugblik 2019


2019 was een spetterend jaar voor Twents waternet. Met z’n allen hebben we veel bereikt. Onder het motto ”Niet praten maar doen!” kwamen we tot de volgende resultaten.

Succesvolle besparingsopgave

We liggen ruimschoots op koers met de invulling van de besparingsopgave. We koersen af op een besparing (minder meerkosten in 2020) van € 29,8 miljoen t.o.v. de besparingsopgave van € 15,7 miljoen. Daarentegen vragen de klimaatverandering en het nieuwe deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) ruimtelijke adaptatie (DPRA) ook om nieuwe investeringen. Deze waren in 2010, bij het vaststellen van de besparingsopgave, nog niet in beeld.

Communicatie in de steigers

Om de communicatiestrategie van TWN uit te voeren, hebben we gezamenlijk gekozen voor een uitgebreide uitvoeringsparagraaf. Daarvoor is een aanbesteding voor een communicatiebureau voorbereid en geslaagd! COMcept gaat ons helpen en momenteel zijn we druk met de voorbereiding van een publiekscampagne om mensen te prikkelen deel te nemen aan de klimaatdialoog en over te gaan tot actie.

Tussentijds hebben we de website groenblauwenschede.nl onderzocht op opschaalbaarheid naar groenblauwtwente.nl.

Subsidie van € 150.000 binnengehaald!

Maar liefst € 150.000,- aan subsidie hebben we binnengehaald voor het faciliteren van de risicodialoog, voor communicatie rond klimaatadaptatie, voor innovatie (Werkplaats Water en Klimaat van Pioneering). De subsidieaanvraag was gebaseerd op de visie van het Twents waternet en de vier speerpunten: bescherming, beleving, bewustwording en bundeling.

Nieuws uit het bestuurlijke kernteam

Het bestuurlijk kernteam bestaat uit 9 wethouders en de voorzitter (heemraad van Agteren). Een aantal wethouders vertegenwoordigt ook andere gemeenten. Inmiddels wordt goed invulling gegeven aan de vertegenwoordiging via een vooroverleg en terugkoppeling. In 2019 zijn ook (voor het onderdeel DPRA) Vitens (drinkwaterbedrijf) en de Provincie Overijssel uitgenodigd om aan te haken bij het bestuurlijk kernteam.

Nieuwe werkplaats Water en Klimaat

Op 4 april 2019 is de Werkplaats Water en Klimaat opgericht, een werkplaats waar overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan nieuwe technieken, maatregelen en oplossingen om onze wijken, dorpen en steden waterrobuuster en klimaatbestendig te maken. Vanuit Twents waternet waren de gemeenten Enschede en Almelo en het waterschap Vechtstromen aanwezig. Daarnaast waren vooral woningbouwcorporaties, wetenschappers, experts en bedrijven aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van de tuinbranche en producenten van groene daken. Een mooie start voor de Werkplaats Water en Klimaat. Het afgelopen jaar hebben zij zich ingezet voor de volgende activiteiten:

  • Workshop waterrobuust en klimaatbestendig inrichten, tijdens het Pioneering jaarevent in juni 2019;
  • Uitwerken proeftuin voor kleine “knijpstuwen” om droogte op de hoge zandgronden te bestrijden;
  • Publieke ideeën, suggesties en prioriteiten voor innovatie t.b.v. het DPRA, 12 november 2019;
  • Tuinbranche / Intratuin de (klimaatbestendige) innovatietuin;
  • Waterwaarde 2020 / Architectuurcentrum Twente.