Klaar voor de Omgevingswet? Een interview met Gert Dekker.


Gert Dekker is mede-eigenaar van bureau Ambient en een bekend gezicht in de waterwereld. Hij helpt Twents waternet, samen met Simon Handgraaf, bij de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet in 2021.

Waarom moeten we ons daar (nu al) druk over maken, Gert?

“Er verandert nogal wat met de komst van de Omgevingswet, ook voor het waterdomein. Het is heel verstandig dat jullie daar in regionaal verband binnen TWN op anticiperen. Zo neemt de beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen verder toe, omdat het rijk regels voor lozingen in de riolering, bodem en het oppervlaktewater schrapt en het aan gemeenten en het waterschap overlaat om met lokale regels te werken. Ook vervalt de goedkeuringsbevoegdheid van de provincie voor de gemeentelijke zorgplicht afvalwater in het buitengebied. Daar moet je iets mee als gemeente en waterschap. Vragen als: Hoe willen we als overheid sturen op ruimtelijke ontwikkelingen en wat willen we wel en niet ‘geregeld’ hebben? Het is handig om daar in een vroegtijdig stadium over na te denken. De Omgevingswet staat natuurlijk voor gebiedsgericht en integraal werken. Mijn beeld is dat dit goed uit de verf komt, als je weet wat er vanuit specifieke sectoren (zoals o.a. water) in een gebied speelt.”

Gert Dekker

Wat gebeurt er eigenlijk met ons Gemeentelijk Rioleringsplan in de Omgevingswet?

“De wettelijke planverplichting van het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) verdwijnt. Gemeenten en waterschap (en provincies) krijgen een aantal nieuwe en vervangende instrumenten in handen, gericht op de fysieke leefomgeving, zoals de gemeentelijke omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning), programma’s en omgevingsplan en de waterschapsverordening. Concreet betekent dit dat gemeenten de verschillende onderdelen van het (huidige) GRP na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen moeten opnemen in een gemeentelijke omgevingsvisie (doelen en zorgplichten), een programma (maatregelen en lange termijn kostentoerekening) en het omgevingsplan (regels voor inwoners en bedrijven)”.

Geen GRP meer dus?

“Mijn verwachting is dat veel gemeenten toch (ook) een water en rioleringsprogramma blijven maken. Hierin zijn de onderzoeken en investeringen opgenomen, inclusief de lange termijn kostendekking. Met andere woorden: de maatregelen uit het huidige GRP. Naast het belang van een planmatige uitvoering van het rioleringsbeheer geldt ook dat de rioolheffing altijd goed onderbouwd moeten worden, anders ontstaan er problemen bij de jaarlijkse vaststelling van het tarief.”

Wat ga je doen binnen Twents waternet?

“Allereerst hebben Simon en ik een training gegeven op 12 februari aan 32 beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, duurzaamheid, water en riolering en projectleiders Omgevingswet van TWN. (zie hierboven).
Verder hebben we samen met de werkplaats Omgevingswet en Water een beleidsinventarisatie gemaakt van alle GRP’s, het waterbeheerplan van het waterschap en de Visie “Twents water verbindt” [link naar visie]. Op basis hiervan gaan we in gesprek met allerlei disciplines en organisaties (ro, duurzaamheid, maar ook Vitens (drinkwaterbedrijf), Veiligheidsregio (samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, brandweer en gezondheidszorg die tijdens calamiteiten voor de bestrijding er van zorg draagt) etc) over strategische doelen en ambities en maken we een “Twentse bouwsteen water voor de omgevingsvisie”. Dit doen we op 5 maart. 
Op 2 april gaan we aan de slag met de “Twentse bouwsteen voor het omgevingsplan”, samen met juristen, vergunningverleners en projectleiders omgevingsplan. De bouwsteen voor regels in het omgevingsplan en de waterschapsverordening richt zich op onderwerpen die onderdeel zijn van deregulering van nationale regelgeving en die samenhangen met de zorgplichten en de aspecten lozen en bouwen. De bouwsteen wordt uitgewerkt in de vorm van model-artikelen en een beknopte toelichting. De resultaten van de werksessie verwerken we tot een conceptdocument van de bouwsteen voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening.”

Heb je nog een hartenkreet of gouden tip voor TWN?

“Sluit aan bij het interne traject van de gemeentelijke omgevingsvisie! In bijna elke organisatie is de uitwerking van de omgevingsvisie gestart of start op korte termijn. De visie zal straks de beleidsmatige basis zijn voor fysieke leefomgeving voor zowel de korte als lange termijn. Onderwerpen als wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) mogen daarin niet ontbreken.”


Cursus Omgevingswet en Water van TWN groot succes

DSC_0062

TWN organiseerde op 12 februari een cursus Omgevingswet en Water voor beleidsmedewerkers water en riolering, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en projectleiders Omgevingswet van alle TWN partners. In de raadszaal van het gemeentehuis van Rijssen-Holten werden zij in 1 dag bijgespijkerd door Gert Dekker en Simon Handgraaf.

Zij weten nu van de hoed en de rand.

“Ik krijg er nu echt grip op”

"Leuk en leerzaam”

“Mooi interactief programma”

Aldus de deelnemers.