Werkplaats Rioolvervanging


Deze werkplaats is ingesteld om de levensduur van de riolering te verlengen. De belangrijkste aspecten hierbij zijn het optimaliseren van het moment van rioolvervanging en door onderhoud toe te passen die de levensduur van het rioolstelsel verlengt. De werkplaats moet inzicht geven in de risico’s en of ze al of niet acceptabel zijn.

De deelonderwerpen van deze werkplaats zijn:

  • Opstellen model of proeftuin rioolvervanging op basis van risico’s
  • Afwegingsmethodiek om tot rioolvervanging over te gaan
  • Wijze van inspectie
  • Methodiek onderhoud (vervanging, relining)
  • Werk met werk. Combinatie van werken in openbare ruimte (groen en wegen)
  • Wijze van kostentoerekening
  • Methodiek financiële afschrijving

De meeste rioolstelsels zijn in de periode 1960 – 1980 aangelegd. Als we uitgaan van een gemiddelde levensduur van ongeveer 60 jaar dan ontstaat er een vervangingpiek in de komende jaren. Om de kosten van vervanging binnen de perken te houden, neemt de werkplaats Rioolvervanging de mogelijkheden om de levensduur van het riool te verlengen onder de loep.

Betrokken medewerkers

Kort geleden is Gerrit de Leeuw aangesteld als voorzitter van de Werkplaats Rioolvervanging. Bert de Vries, beleidsmedewerker Civiele Techniek en Groen van de gemeente Twenterand, is secretaris van de werkplaats. Van elke gemeente die deelneemt aan het Twents waternet, zijn civieltechnische medewerkers bezig om de levensduur van de riolering te optimaliseren. Op korte termijn worden daar ook de financiële mensen bij betrokken.

Financiële methoden

De werkplaats bekijkt of het vervanging van riolering financieel-technisch goedkoper kan. Bert de Vries geeft een toelichting op de boekhoudkundige mogelijkheden. “Door riolering bij aanleg in één keer af te schrijven, bespaar je de rentelasten voor de lange termijn. Als het rioolfonds voldoende middelen bevat, is dat de goedkoopste manier. De gemeente Twenterand heeft inmiddels besloten deze wijze van afschrijven toe te gaan passen.” De werkplaats onderzoekt ook of bij inkooptrajecten winst is te behalen.

Onderhoud rioolbuizen

Verder kunnen de gemeenten een optimalisatieslag maken door vervanging van riolering zo veel mogelijk af te stemmen en te combineren met andere werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals onderhoud en herinrichting van wegen en groen. Zo ontstaat een win-win situatie. Verder bekijkt de werkplaats hoe we de levensduur van de rioolbuizen kunnen verlengen. Bijvoorbeeld door ‘re-lining’, waarbij een soort kous de levensduur van het riool verlengt. Dat voorkomt ook lekkage en vervuiling in de bodem, maar het houdt ook grondwater buiten de riolering. Dit schone water vermengt zich met afvalwater en zorgt voor extra aanvoer bij de RWZI (rioolwaterzuivering), terwijl de RWZI het beste werkt bij een constante aanvoer en samenstelling van afvalwater.

Plan van aanpak

De werkplaats Rioolvervanging heeft onlangs bij alle deelnemers de risico’s en mogelijkheden geïnventariseerd. Er is een notitie uitgewerkt met een plan van aanpak om de levensduur van riolering te verlengen en daardoor de kosten te beperken.