Kennisuitwisseling


Bestuurlijke bijeenkomst 29 oktober 2014 in Oldenzaal. Enthousiasme en inspiratie voor verdere samenwerking.

“We doen het goed, maar we moeten alert blijven. Besparen mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.” Dat was de boodschap die doorklonk tijdens de bijeenkomst van bestuurders in Oldenzaal op 29 oktober 2014. Op de karakteristieke locatie van Erve Hulsbeek bespraken de waterwethouders van de 14 Twentse gemeenten en met elkaar de ontwikkelingen in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering).

Wateropgaven besproken

Het programma van de bijeenkomst bestond uit twee delen. Vóór de pauze gaf Gert Dekker, die namens VNG betrokken was bij het Bestuursakkoord Water, een toelichting op het Bestuursakkoord Water met de opgaven voor gemeenten en waterschap. Marlies Dekkers, adviseur integraal waterbeheer bij Broks-Messelaar, ging in op de actuele situatie van de samenwerking in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) in Twente. Daarna reageerden wethouders op de presentaties.

Kwetsbaarheid

Geconstateerd werd dat Twents waternet het goed doet bij de besparing van kosten, maar de kwaliteit en de kwetsbaarheid van het afvalwatersysteem zijn blijvende aandachtspunten. De behoefte aan specialistische kennis wordt steeds groter. Hoewel samenwerking tot concrete resultaten leidt, is gebrek aan know know in de toekomst is een serieuze bedreiging van de kwaliteit in de afvalwaterketen.

Winstkansen

De meeste aanwezigen zien volop kansen voor de toekomst. Minder energieverbruik bij de rwzi (rioolwaterzuivering)’s kan een flinke kostenbesparing opleveren. Bovendien geven water en de reststoffen van de rwzi reële mogelijkheden om als energiebron en grondstof ingezet te worden. Met warmteterugwinning en hergebruik van fosfaat en andere stoffen kunnen gemeenten en waterschap als producent de boer op. Innovatieve technieken met afvalwater, zoals die al in de Puurwaterfabriek voor de NAM worden toegepast, zijn voorbeelden die navolging zullen krijgen. Gezamenlijk afwegen en de juiste keuzes maken bevorderen de kwaliteit. De onderlinge samenwerking, waarbij waterschap Vechtstromen een verbindende rol speelt, is niet meer weg te denken.

Fuzzy voorbeeldproject van succes

Tijdens de bestuurdersbijeenkomst presenteerden gemeente Oldenzaal en waterschap Vechtstromen de resultaten van het project Fuzzy Afvalwaterketen. Een mooi voorbeeld van hoe door samenwerking een integrale afvalwaterketen is gerealiseerd. Het heeft voordelen als riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie als één geheel worden gezien. Onnodige overstortingen van afvalwater bij hevige neerslag kunnen worden voorkomen en de samenstelling van het afvalwater kan beter geregeld worden. Het gevolg is een beter en energiezuiniger zuiveringproces. Manouska Molema, wethouder van Oldenzaal, gaf een verhelderde uitleg over het succesvolle project, dat samen met Duitse partners van INFA-ISFM is gerealiseerd in Oldenzaal. Bekijk de animatie van het project Fuzzy Afvalwaterketen in Oldenzaal:

Klokken gelijk

Dagvoorzitter Martin Steenbeeke liet de aanwezigen reageren op de presentaties. Conclusies waren dat de winstkansen liggen op het vlak van energiebesparing en in innovatieve oplossingen. Water als grondstof voor energie, maar ook hergebruik van bijvoorbeeld fosfaat zijn mogelijkheden die geld opleveren. “Met een enthousiaste samenwerking en goede organisatie komt het benodigde geld ook wel, want water is van levensbelang”, was het standpunt van Irene ten Seldam, wethouder van Almelo. De aanwezigen hebben tijdens de bijeenkomst de klokken op het gebied van afvalwater gelijk gezet en kregen als herinnering een waterklokje cadeau.


Werkplaatsen