Visie en ambitie


De doelstellingen voor Waterwinst TAAK 2.0 zijn kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid van de afvalwatersysteem in Twente. Hierbij zijn duurzaamheid en innovatie belangrijke aandachtspunten.

Kansen en uitdagingen

In 2012 hebben alle Twentse gemeentebestuurders en voormalige waterschap Regge en Dinkel deze opdracht vertaald in nieuwe afspraken en vastgelegd in een volgend Twents Afvalwaterakkoord (afspraken tussen gemeente en waterschap): het Waterwinst TAAK 2.0. Hierin is afgesproken dat waterschappen en gemeenten meer en intensiever gaan samenwerken met als doel in 2020 in Twente € 14 miljoen per jaar besparen.

Het Twents afvalwaterakkoord (TAAK) en het Twents waternet vormen een stevig fundament voor de uitvoering van kansrijke ideeën en het behalen van succesvolle uitkomsten. Slimme keuzes maken en resultaatgericht samenwerken liggen in Twente voor de hand. Ons doel is door samenwerking kosten te besparen, kwaliteit van afvalwater verbeteren en kwetsbaarheid van de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) in Twente verminderen, waarbij we het beoordelingsniveau van ‘koploper’ door visitatiecommissie en ambitieniveau vasthouden.

Visie en ambitie

Twents waternet wil nog beter en efficiënter diensten leveren aan inwoners en bedrijven in Twente. Intensiever samenwerken, sneller innoveren en door te leren van anderen helpt ons geld te besparen en de dienstverlening verder te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd, dat samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen sneller en doelgerichter bijdraagt aan het optimaliseren van afvalwaterketen in Twente. Op grond van ervaringen weten we dat betere afstemming van processen resultaat oplevert. Bundeling van activiteiten, doelmatiger investeren en betere en goedkopere methoden toepassen. Innovatie helpt daarbij. We hebben de ambitie om onze strategie snel te implementeren, zodat binnen enkele jaren meetbare resultaten zijn geboekt.

Visitatiecommissie Waterketen

Om de samenwerking te stimuleren en af te dwingen en daarnaast de voortgang van de afspraken over doelmatigheidsverbetering in de afvalwaterketen in beeld te houden, is de Visitatiecommissie Waterketen onder leiding van oud-minister Karla Peijs in het leven geroepen. De eerste inventarisatie op 19 september 2013 was positief. De regio Twente is als koploper beoordeeld. De visitatiecommissie bracht 65% van de regio’s in Nederland onder in de categorie ‘achterblijver’, 20% in de categorie ‘peleton’ en slechts 15% werd ingedeeld als ‘koploper’. Op 10 december 2014 heeft de visitatiecommissie haar eindrapport uitgebracht.