Twents waternet


Onder de naam Twents waternet werken de 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen intensief samen op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering. Belangrijke aandachtspunten bij de samenwerking zijn kostenbeheersing, bijdragen aan een prettige leefomgeving en innovatie. De Twentse bestuurders streven er naar de riolering en afvalwaterzuivering te beheren als één systeem. Samen slimmer met water geeft een beter resultaat.

Gemeenten in Twente en het waterschap Vechtstromen werken al langer samen op het gebied van de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering). In 2009 is het eerste Twents Afvalwater AKkoord (TAAK) gesloten. Dit akkoord heeft tot kostenreductie en kwaliteitsverbetering geleid. Goede voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijke waterloket, waterretentie de Wendel in Wierden en de optimalisatie van het afvalwatersysteem in Tubbergen, Glanerbrug en Ootmarsum. Om de samenwerking op het gebied van afvalwater te intensiveren ondertekenden de 14 gemeentebestuurders en de voorzitter van het waterschap op 9 mei 2012 de overeenkomst ‘Waterwinst TAAK 2.0.