Samen slimmer met water


De verwachting is dat de komende jaren de lasten in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) enorm gaan toenemen. Klimaatverandering is daarbij een belangrijke oorzaak. Om de kwaliteit van water in hun leefomgeving op peil te houden of te verbeteren moeten inwoners en ondernemers gaan bijdragen aan de extra kosten. Dit willen we voorkomen, want er zijn genoeg mogelijkheden om de kwaliteit van het afvalwatersysteem op een doelmatige en innovatieve wijze te verbeteren.

Het Twents waternet, gaat in samenwerking met overheden, ondernemers, onderwijs- en onderzoekinstellingen innovatief aan de slag om het tij te keren.

Nog meer waterwinst

Naar aanleiding van het Bestuursakkoord Waterketen 2007 hebben de 14 Twentse gemeenten en het voormalige waterschap Regge en Dinkel de optimalisatiekansen in de afvalwatersystemen verkend. De kansen zijn samengevat in het Twents Kansenboek Ketenoptimalisatie (TKK). Op basis daarvan is in 2009 het Twents Afvalwaterakkoord (afspraken tussen gemeente en waterschap)(afspraken tussen gemeente en waterschap)(TAAK) gesloten. Sindsdien werken wij in Twente intensiever samen. Daarmee realiseren we meer ‘waterwinst’ voor de inwoners en bedrijven. In 2012 zijn de nieuwe afspraken bestuurlijk vastgelegd in het Twents Afvalwater AKkoord; “Waterwinst, TAAK 2.0”. In dit akkoord ligt de nadruk op kosten besparen, vergroten van de kwaliteit en verminderen van kwetsbaarheid van de afzonderlijke organisaties.

Op dit moment wordt gewerkt aan lokale en regionale uitvoeringsagenda’s in het kader van klimaatadaptatie. Hiervoor zijn verschillende subsidies beschikbaar voor Twents waternet. Daarnaast is veel aandacht voor communicatie om de bewustwording bij inwoners en bedrijven te vergroten.

Er is een opdracht

Ook op rijksniveau zijn afspraken gemaakt over vergroting van de doelmatigheid van het watersysteem en de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering)(alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering). Daartoe is op 26 mei 2011 het landelijke Bestuursakkoord Water gesloten met het Rijk, VNG, IPO en de UvW. In het BAW (bestuursakkoord water)(bestuursakkoord water) zijn afspraken gemaakt over ‘de 3 K’s’; verlaging van kosten, verhoging van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid. Hierin is afgesproken dat waterschappen en gemeenten vanaf 2020 € 380 miljoen per jaar besparen om lastenstijging deels te voorkomen. Dit moet gerealiseerd worden door:

  • Beheer verder te professionaliseren en kennis en capaciteit te bundelen(regionale aanpak)
  • Focus op kennis en innovatie
  • Verbetering van werkprocessen
  • Kosteneffectieve investeringen
  • Efficiënter uitvoeren van operationele taken