Organisatie


Het Twents waternet bestaat uit een bestuurlijk en een ambtelijk platform, waarin alle gemeenten en waterschap zijn vertegenwoordigd. Vanuit het bestuurlijk platform is een kernteam samengesteld. De ambtelijke adviesgroep fungeert als kernteam voor het ambtelijk platform.

In onderstaande afbeelding is het organisatieschema weergegeven.

Schema

Twents waternet heeft geen juridische status. Besluiten over de inzet van financiële middelen gebeurt door de besturen van de deelnemende gemeenten en waterschap.

Bestuurlijk platform

Het bestuurlijk platform ondersteunt en stuurt het ambtelijk platform aan. De leden stemmen het bestuurlijk draagvlak onderling af en zorgen voor besluitvorming bij hun organisatie. Het bestuurlijk platform is verantwoordelijk voor de implementatie van landelijke ontwikkelingen. Tevens geeft het bestuurlijk platform goedkeuring aan rapportages en actieplannen van het ambtelijk platform.

Bestuurlijk kernteam

Het bestuurlijk kernteam is sparringpartner en klankbord voor het ambtelijke platform Twents waternet. Het bestuurlijk kernteam stuurt aan en stimuleert de samenwerking in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering)(alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering). Met een 'bestuurlijke bril' wordt advies gegeven over haalbaarheid en mate van prioriteit van samenwerkingsmaatregelen. Daarbij onderhoudt zij actief contact met de overige bestuurders van de regio Twente en legt hen zo nodig vragen voor. Ook is het kernteam aanspreekpunt voor het Rijk en de koepelorganisaties. Het bestuurlijke kernteam neemt geen bevoegdheden van de individuele colleges van B&W en het DB van het waterschap over.

Het bestuurlijk kernteam bestaat uit acht wethouders, gedeputeerde van provincie Overijssel, de omgevingsmanager van Vitens (drinkwaterbedrijf) en een lid van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen.

Het bestuurlijk kernteam krijgt ambtelijke ondersteuning van leden van de adviesgroep Twents Waternet.

Ambtelijk platform

Het ambtelijk platform bestaat uit beleids- en beheermedewerkers van de 14 gemeenten en waterschap. De taken zijn:

  • Bewaken van de doelen: kosten besparen, kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid verminderen
  • Resultaten en voortgang rapporteren aan bestuurlijk platform
  • Plannen ter goedkeuring voorleggen aan bestuurlijk platform
  • Aansturen van de werkplaatsen en de adviesgroep
  • Bestuurlijk afstemmen met de eigen organisatie
  • Communiceren en uitdragen visie, voortgang en resultaten van het Twents waternet in eigen organisatie en partijen binnen hun beheergebied.

Werkplaatsen

Het echte werk gebeurt in de werkplaatsen. Hier vindt het ‘doen’ en ‘innoveren’ plaats en worden de resultaten geboekt. De taak van een werkplaats is om een onderwerp, waar alle leden profijt van kunnen hebben, op te pakken en uit te werken, zoals:

  • Uitwerken van een idee
  • Onderzoek en/of haalbaarheidsstudie
  • Uitvoering en implementatie
  • Nazorg en evaluatie