Oorzaken grondwateroverlast


Een te hoog of een te laag grondwaterpeil kan gevolgen hebben voor uw woning. Bij een te lage grondwaterstand kunnen woningen soms verzakken. Bij een te hoge grondwaterstand kunnen woningen te vochtig worden, waardoor schimmelvorming kan ontstaan, of staat er water in kelders en kruipruimten. Andere problemen kunnen zijn: hoge stookkosten, gezondheidsklachten, stank, te natte tuinen en verdronken planten.

Oorzaken overlast

Grondwateroverlast kan meerdere oorzaken hebben:

  • Slecht doorlatende (grond)lagen waardoor het water niet diep genoeg weg kan zakken.
  • Het beëindigen van grondwateronttrekkingen.
  • Extreme neerslag (o.a. door klimaatverandering) die de grondwaterstanden verhogen;
  • Bouw dat niet op de grondwaterstand is afgestemd;
  • Achterstallig onderhoud aan drainagesystemen rond bouwwerken;
  • Veranderingen in het lokale oppervlaktewaterbeheer;
  • Dempen van een watergang die diende voor de afvoer van overtollig water;
  • Beschadiging van verhardingen en funderingen bij vorst (door uitzetten van het water bij bevriezing wordt de bovengrond opgedrukt).

Klimaatverandering en grondwater

Extreme weersomstandigheden (door o.a. klimaatverandering) hebben extra invloed op de grondwaterstand. Het grondwaterpeil zal hoger zijn tijdens extreem natte periodes en juist dieper dalen als er langere tijd geen regen valt. In drogere periodes kunnen we te maken krijgen met watertekort. Het eenvoudig afvoeren van teveel water en het verlagen van het grondwaterpeil is dus geen oplossing. Gemeentes en waterschappen kijken hoe ze water op kunnen vangen en kunnen bergen, zodat we minder last hebben van natte voeten wanneer het veel regent en juist een waterbuffer hebben als het lange tijd droog is.