Stresstest verplicht


Tijdens Prinsjesdag is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie van de Adviescommissie Water gepresenteerd. Met dit Deltaplan moet Nederland zich zo goed mogelijk voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Hoe voorkomen we schade en slachtoffers van hevige regenval, extreme hitte, wateroverlast en droogte.

Landelijke stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling)

Eén van de maatregelen uit het plan om gemeenten goed voor te bereiden op de gevolgen van wateroverlast is de stresstest. Deze test is in ontwikkeling en zal uiterlijk vóór het eind van 2017 beschikbaar zijn. Alle gemeenten zijn verplicht om binnen 2 jaar de test te hebben uitgevoerd. Sommige gemeenten hebben zelf al een eigen stresstest gehouden, maar het is een eis dat alle gemeenten dezelfde test uitvoeren om de resultaten beter te vergelijken en gemakkelijker samen maatregelen te treffen.

Knelpunten in beeld

De stresstest gaat niet alleen over de gevolgen van intensieve regenval en overstromingen op straat. Ook een andere manier van kijken naar het infrastructuur en gebouwen is belangrijk. Het is bijvoorbeeld beter geen generatoren en dataopslag in kelders van ziekenhuizen te plaatsen of bij het bouwen energiecentrales en snelwegen onder NAP rekening te houden met water. De stresstest brengt zowel de overbelasting van de riolering in beeld bij hevige hoosbuien, als wateroverlast bij langdurige regenval, waardoor oppervlaktewateren zoals beken, sloten en vaarten buiten hun oevers treden. We kennen de voorbeelden langs de Vecht en de Dinkel, maar ook de Twentse steden hebben in het recente verleden te maken gehad met te veel water op straat.

In gesprek over maatregelen

De verplichte stresstesten gelden voor alle gebieden in Nederland en worden periodiek herhaald. De uitkomsten van de stresstesten zijn voor zowel bedrijven als burgers toegankelijk. Het is van belang dat de gemeenten en waterschappen vervolgens in gesprek gaan met andere overheden, bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties om passende maatregelen te treffen, die zo veel mogelijk aansluiten bij herinrichtingprojecten en vervangingsopgaven in het landelijk en stedelijk gebied. In de stresstest dient ook specifieke aandacht uit te gaan naar de kwetsbaarheid van vitale en kwetsbare infrastructuur voor wateroverlast.