Wat houdt de visie ‘Van waterwinst naar waterbewustzijn’ in?


De essentie van de nieuwe visie is natuurlijk wat Twens waternet wil bereiken. Twents waternet wil de 3K’s (kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheidsvermindering) handhaven, maar meer een verbinding maken met bredere thema’s als wonen, vestigingsklimaat, recreatie en economie. Het visiedocument is opgebouwd uit de 4 onderdelen: Wat is er bereikt? Wat komt er op ons af? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het vormgeven?

Aanleiding

Twents waternet zich zorgen maakt over maatschappelijke veranderingen. De watersector heeft te maken met nieuwe ontwikkelingen die om een reactie vragen, zoals:

  • Wateroverlast, droogte en hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) door klimaatverandering
  • Meer omstreden stoffen in het water
  • Schaarse grondstoffen, energietransitie en circulaire economie
  • Big Brown Data, maar ook cybercriminaliteit
  • Mondige inwoners, maar beperkt waterbewustzijn
  • Omgevingswet, toenemende complexiteit en afhankelijkheid in de watersector

Vier beleidsambities

Om de regio Twente aantrekkelijk te houden, staat een veilige en klimaatbestendige inrichting van de openbare en particuliere leefomgeving centraal. Dat geldt niet alleen voor de bebouwde kommen van de steden, maar evenzeer voor de buitengebieden van Twente. Twentse gemeenten en het waterschap werken samen om dit te bereiken. Naast het delen van kennis en het treffen van fysieke maatregelen, zet Twents waternet in op het vergroten van het waterbewustzijn van de Twentse samenleving en bij beleidsmakers. Leidend zijn daarbij deze vier beleidsambities:

  • Bescherming: waterrobuuste en klimaatbestendige steden en dorpen in Twente, zodat de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in stand blijft of verbetert.
  • Beleving: gezamenlijk bouwen aan een aantrekkelijk Twente en het koesteren van lokale waterparels.
  • Bewustwording: water- en omgevingsbewustzijn stimuleren via onderwijs en inwonersparticipatie.
  • Bundeling: Samenwerken en nog meer de krachten bundelen met andere partijen in de regio Twente.

Voor de uitvoering van deze ambities zijn mensen en middelen nodig. De uitwerking van de Omgevingswet en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zijn mede bepalend voor de prioriteiten die we in Twente op het gebied van water gaan stellen.