Wel goed water geven!

Oost-Nederland beschikt over zoet grondwater van goede kwaliteit. Het is belangrijk dat we goed omgaan met deze watervoorraden, omdat de aanvoer water in ons gebied beperkt is. In het werkprogramma ‘Wel goed water geven!’ zijn voor de periode 2016-2021 maatregelen beschreven.

Voldoende schoon water De klimaatverandering vormt ook een bedreiging voor de beschikbaarheid van schoon water. Dat heeft gevolgen voor de land- en tuinbouw, natuur, drinkwatervoorziening, scheepvaart, industrie, recreatie en stedelijk gebied. De komende jaren worden concrete maatregelen genomen om de zoetwatervoorziening veilig te stellen, zodat ook in de toekomst voldoende water beschikbaar is voor een gezonde economie, een leefbare omgeving en robuuste ecologie. Deze maatregelen voor de periode 2016 – 2021 staan beschreven in het werkprogramma ‘Wel goed water geven!

Droogte versus wateroverlast De beschikbaarheid van water in de zomer staat door de klimaatverandering nu al onder druk, terwijl dat leidt tot in andere seizoenen leidt tot wateroverlast. In de zoetwaterstrategie voor de hoge zandgronden ligt de focus op sparen, aanvoeren en adapteren (aanpassen aan ontwikkelingen)/accepteren. Rick Meijer, beleidsadviseur Water van de gemeente Enschede, is voor het gebied Rijn-Oost betrokken bij dit programma. Hoe Oost-Nederland deze problematiek gaat aanpakken, kun je lezen in het werkprogramma ‘Wel goed water geven!’, zie rechter balk, en op de website van de provincie Overijssel.