Grondwaterdata in één flexibele database


De werkplaats Grondwatermeetnet nadert zijn einde. Sinds 2011 zijn zes gemeenten in opdracht van Twents waternet bezig om uit te vissen hoe het grondwaternet het beste beheerd kan worden en aan welke eisen de data moet voldoen. Binnenkort wordt de opdracht verleend voor beheer en onderhoud van de peilbuizen. Tevens krijgt de opdrachtnemer de verantwoording voor het inwinnen van de gegevens en up-to-date houden van de gezamenlijke database met meetgegevens uit het grondwaternet.

Overlast grondwater voorkomen

Sinds 2009 hebben de gemeenten de zorgplicht om grondwater op een acceptabel peil te houden en overlast te voorkomen. In elke gemeente is daarvoor een grondwatermeetnet aangelegd of is het bestaande meetnet geoptimaliseerd. De gegevens die het meetnet produceert, komen in een databank. Twee maal per jaar worden alle peilbuizen nagelopen om de gegevens op te halen en te verwerken in de gemeentelijke databank.

Niet elke keer opnieuw het wiel uitvinden

Elke gemeente ging op zijn eigen manier aan de slag met het grondwatermeetnet. Twents waternet verwacht voor elke deelnemer voordelen als het beheer en onderhoud van het meetnet in samenwerking worden uitgevoerd. “We hadden allemaal te maken met dezelfde taak en elke keer het wiel opnieuw uitvinden vonden we zinloos,” verduidelijkt één van de kartrekkers van de werkplaats Marcel Roordink van de gemeente Almelo. “Dat was voor ons aanleiding om te bekijken of deze werkzaamheden samen kunnen organiseren. In 2011 zijn we begonnen met de eerste fase van de werkplaats Grondwatermeetnet. Per gemeente is de situatie en meetmethode geïnventariseerd. Zes gemeenten besloten mee te doen. De (meet)gegevens van 523 peilbuizen uit de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Borne, Dinkelland en Tubbergen worden nu door één aannemer onderhouden en brengen we onder in één centrale database.”

Samenwerken met behoud van eigen identiteit

Uit inventarisatie bleek dat de meetmethoden, de verwerking, de analyse en gewenste eindproducten nogal verschillen per gemeente. De deelnemers willen de kwaliteit van de data verbeteren en bij afwezigheid van medewerkers op partners terug kunnen vallen. Maar daarnaast vinden ze hun eigen identiteit en vrijheid belangrijk. En moeten de keuzes geen belemmering vormen voor de toekomst. ”De gekozen oplossing is flexibel, biedt meer kwaliteit en vermindert de kwetsbaarheid van grondwatermeetnet en de data. Bovendien kan gezamenlijke inkoop kostenvoordeel opleveren (de 3 K’s),” aldus Marcel Roordink.