Twents Waternet fors bespaard op afvoer en zuivering


De eerste rapportage van het Twents waternet om minder geld uit te geven aan afvalwater, is zeer positief. Wij hebben in 2013 de doelstelling voor 2020 al voor ruim tweederde van de afgesproken kostenbesparing behaald. Onze samenwerking en aanpak werpt vruchten af.

In 2011 is in het landelijke Bestuursakkoord Water is afgesproken, dat waterschappen en gemeenten vanaf 2020 geld moeten besparen om de lastenstijging van riolering en afvalwaterzuivering te voorkomen. De doelstelling in Twente is om in 2020 15,5 miljoen euro te besparen. Daarnaast streven waterschap Vechtstromen en de 14 Twentse gemeenten naar een betere kwaliteit van het afvalwatersysteem en beperking van de kwetsbaarheid. Slimmer samenwerken, efficiëntere werkprocessen en innovatieve oplossingen moeten leiden tot een doelmatig afvalwaterbeheer.

Koploper blijven

De visitatiecommissie Waterketen onder leiding van oud-minister Karla Peijs inventariseert de voortgang van de afspraken in alle regio’s. Het TWN waarin alle 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen zijn vertegenwoordigd, is in 2013 als één van de koplopers van Nederland aangewezen. Deze positie wil ze vasthouden. Door intensiever samen te werken is al veel bereikt. Eind 2014 beoordeelt de visitatiecommissie de resultaten van Twents waternet.

Sturen op risico’s

Van de beoogde besparing is inmiddels € 8,3 miljoen gerealiseerd. Daarnaast hebben de 14 colleges van B&W en het dagelijks bestuur van het waterschap een besparing van 3,4 miljoen euro in plannen vastgelegd. Voor een opgave van de laatste 3,8 miljoen zoeken de overheden naar aanvullende mogelijkheden. Herziening van gemeentelijke rioleringsplannen hebben de meeste besparingsresultaten opgeleverd. Meer maatwerk bij onderhoud en vervanging van het rioleringssystemen en keuzes maken op basis van risicoanalyses zorgen voor meer rendement.

Winstkansen

Het Twents waternet heeft nog veel ambities en ziet diverse winstkansen. Rioolvervanging, verminderen van energiekosten, beperking wateroverlast, optimalisatie afvalwatersysteem en de waterkwaliteit en het afschrijvingsbeleid zijn thema’s, die TWN nader uitwerkt om kosten te besparen in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering).