Sparen of lenen voor rioolvervanging?


Financiële eyeopener voor wethouders.

“Moeten we wel gaan sparen voor nieuwe riolering? Gaat het straks niet op dezelfde manier als met de pensioenfondsen? De keuzes die we nu maken hebben gevolgen voor de komende 60 tot 80 jaar.” Met dit lastige dilemma opende wethouder Joop Hassink van de gemeente Losser de bestuurlijke bijeenkomst van het Twents waternet op 11 mei in De Lutte.

Middenin de inspirerende omgeving van het Lutterzand laten de Twentse gemeentebestuurders en ambtelijke vakspecialisten op het gebied van water, riolering en financiën zich informeren over het probleem dat op iedere gemeente afkomt: Hoe houden we het rioolstelsel betaalbaar? De gemeente Losser heeft als kartrekker van de werkplaats Financiële aspecten van gemeentelijke watertaken  van het Twents waternet, collega-bestuurders en -ambtenaren uitgenodigd om hierover kennis te delen.

Anders is niet beter of slechter

In opdracht van de deze werkplaats heeft Arjan Messelaar, specialist van Broks-Messelaar Consultancy, onderzoek gedaan naar de wijze van financiering van gemeentelijke zorgtaken van alle Twentse gemeenten en daarover een rapportage  opgesteld. Op 11 mei presenteert hij de bevindingen tijdens de bestuurlijke bijeenkomst van het Twents waternet.  Voor iedere gemeente is de situatie anders.  Anders is niet beter of slechter, maar het rapport biedt de gemeenten de voor- en nadelen van de diverse financieringsvormen en daarmee aanknopingspunten voor de beste keuze,”legt Messelaar uit. “We hebben de situatie in heel Twente in kaart gebracht en dat is uniek in Nederland. Er is in de hele regio verbinding gelegd tussen het financiële vakgebied en de riool- en waterbeheerders. De mogelijke besparingen kunnen oplopen van 1,1 tot 5,1 miljoen euro per jaar. Het is aan het lokale bestuur om te bepalen welke financieringsvorm zij het meest passend vinden.”

Waardevol onderzoek

De wethouders van de gemeente Losser, Marcel Wildschut portefeuillehouder water en Joop Hassink met portefeuille financiën, hebben nog geen keuze gemaakt in de financieringsvorm voor vervanging van de riolering voor de gemeente Losser. “We hebben veel waardering voor dit onderzoek,” zegt wethouder Wildschut. “Het rapport is een goede basis om de samenwerking in Twente te versterken en samen met andere gemeenten nu betere afwegingen maken voor vernieuwing en behoud van het rioolstelsel. Zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit waterbeheer moeten we politieke keuzes maken voor de toekomst. Meer kennis van financieringsvormen helpt daarbij. We gaan dit onderzoek zeker gebruiken bij het opstellen van ons nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan.”

Nieuwe denkwijze

“Eigenlijk hebben we nooit zo naar de rioleringskosten gekeken. Tot nu toe was het afschrijven van investeringen het meest gangbaar. Maar hoe groter het aantal afschrijvingen, hoe kleiner de beleidsvrijheid van de bestedingen rioleringszorg op lange termijn. Het is voor mij een eyeopener om met dotaties <link naar artikel Afschrijven of doteren?>jaarlijks een budget op te bouwen en daarmee vrij besteedbaar kapitaal te creëren. Dat geeft meer mogelijkheden,” concludeert wethouder Hassink. “Het is een nieuwe denkwijze met meerwaarde. Rioolvervanging is goed te combineren met andere ruimtelijke projecten. Afweging voor de financieringsvorm geldt voor allerlei infrastructurele werken. De vervanging van kunstwerken in en bij watergangen is net zo’n uitdaging.”

Gezamenlijk aanpak en vooruitkijken

Gemeente Losser en waterschap Vechtstromen werken momenteel samen aan een (afval)waterketenplan. Hierbij kijken ze integraal naar het volledige watersysteem van de Dinkel  inclusief het (afval)water uit de bebouwde omgeving.  Hierbij is samenwerking met  alle betrokkenen in het gebied belangrijk is.“ Elke gemeente heeft zijn eigen karakter en specifieke structuur. Wij hebben een groot buitengebied met een aantal  kernen. Een kwetsbaar gebied. Wij hebben hier te maken met overstromingen van de Dinkel. Retentiegebieden zijn noodzakelijk. Samen gaan we voor een totale beheersing van het water. In het recente verleden hebben we samen met het waterschap bovenwettelijke investeringen gepleegd. Nu kijken we samen wat er nog meer moet gebeuren. De klimaatontwikkelingen spelen hierbij bijvoorbeeld ook een grote rol. Een gezamenlijke aanpak is een must. Bovendien moet de politiek lef tonen en besluiten durven nemen voor de lange termijn. Als we samen bereid zijn zo’n 50 tot 60 jaar vooruit te kijken, tillen we ons waterbeheer naar een hoger niveau,” aldus de wethouders van de gemeente Losser.