Grondwaterstanden voor iedereen online in een nieuw jasje


In 2015 heeft de werkplaats Grondwatermeetnet voor het eerst een gezamenlijke aanbesteding gehouden voor het beheer en onderhoud van het grondwatermeetnet en de gezamenlijke online database. Omdat het contract met Mos Grondmechanica afliep heeft er in 2020 een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. Naast de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Tubbergen en Dinkelland hadden ook Losser en Wierden aangegeven mee te doen. Borne deed niet meer mee.

In totaal gaat het nu om ruim 600 peilbuizen.

Na beoordeling van de aanbiedingen is de opdracht gegund aan Royal Eijkelkamp.

Best lastig

In de aanbesteding hebben we een programma van eisen opgesteld, waarbij naast het onderhoud het meten van de grondwaterstanden natuurlijk het belangrijkste was. Daarnaast hebben we eisen gesteld aan de validatie van de data. We willen immers wel de beschikking hebben over betrouwbare grondwatergegevens. Anders dan de vorige aanbesteding hebben we deze keer ook eisen gesteld ten aanzien van datagarantie. Enkele gemeenten zijn namelijk overgestapt op een data abonnement in plaats van het in eigendom hebben van dataloggers. De inschrijver is dus verantwoordelijk voor het leveren van de data. Zij moesten dan ook aangeven op welke wijze ze de data garandeerden om aan de vereisten te voldoen.

Een andere wijziging ten opzichte van de vorige aanbesteding was dat enkele gemeenten telemetrische dataloggers in hun meetnet wilden. Deze dataloggers versturen elke dag de laatste gegevens, waardoor er een actueel beeld is van de grondwaterstand in deze peilbuizen.

Naast deze extra vereisten is er ook een vereenvoudiging doorgevoerd. Waren er in de vorige aanbesteding nog ca 140 peilbuizen die handmatig gemeten moesten worden, in de huidige aanbesteding zijn deze komen te vervallen. Alle meetnetten zijn nu voorzien van dataloggers.

De dataverzameling was één aspect. Het beheer en onderhoud van het meetnet was eveneens een eis. Hieronder vallen bijvoorbeeld het onderhouden van de peilbuizen, controleren van de werking van het meetnet, uitvoeren van controlemetingen en het presenteren van de data via een online portal.

Op basis van alle vereisten en nog aanvullende wensen moesten de inschrijvers een gedetailleerd plan indienen waarin stond aangegeven hoe ze dit allemaal gingen realiseren.

“De diverse belangen en verschillende werkwijzen van de zeven gemeenten maakte de aanbesteding in de werkplaats Grondwatermeetnet niet altijd eenvoudig,” vertelt Patrick Spijker. Hij is projectleider Bodem en waterbeheer van de gemeente Enschede en kartrekker van de werkplaats.

Patrick Spijker heeft het aanbestedingstraject voor onderhoud van het grondwatermeetnet in Twente gecoördineerd. De afdeling Inkoop van de gemeente Enschede, in samenwerking met het adviesbureau BZ ingenieurs, heeft de aanbesteding voorbereid en uitgevoerd.

We hebben zeven inschrijvingen ontvangen, die op prijs en kwaliteit zijn beoordeeld. Royal Eijkelkamp kwam als meest  gunstige aanbieder naar voren en zal de komende vier jaar verantwoordelijk zijn voor het grondwatermeetnet van de zeven deelnemende gemeenten.

Uiteindelijk sluit elke gemeente zijn eigen contract af met de opdrachtnemer,“ legt Patrick uit. Daarin is voor elke gemeente de opdracht in detail geformuleerd.

Basisregistratie ondergrond (BRO)

De landelijke voorziening van de basisregistratie ondergrond is de centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren, dit geldt ook voor uitgevoerde grondwaterstandonderzoeken. Vanaf 1 januari 2021 is de BRO ten aanzien van grondwaterstand onderzoek in werking. Royal Eijkelkamp zal namens de deelnemende gemeenten het aanleveren aan grondwaterdata aan de BRO verzorgen.

Data voor iedereen beschikbaar

De gegevens zijn vooral handig  bij grondwateroverlast en voor allerlei berekeningen. Bij het aanleggen van wegen, riolering, groenvoorzieningen is informatie over de grondwaterstand en de bodem onmisbaar. Evenals bij projectontwikkeling, afkoppelprojecten en grondwateronttrekkingen. Voor iedereen die zijn kruipruimte droog wil houden, kan het ook prima van pas komen. Wil je inzicht in de grondwaterstanden van een bepaalde wijk of in je eigen woonomgeving, dan kun je deze gemakkelijk online vinden.


Raadpleeg de grondwaterstanden

Je kunt de grondwaterstanden raadplegen van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Tubbergen, Dinkelland, Losser en Wierden.