Gemeente Borne stapt over naar ‘ideaalcomplex’


Voor de gemeente Borne kwam de bestuurdersbijeenkomst in mei 2016 precies op het juiste moment. In de bijeenkomst werden diverse financieringsvormen van de gemeentelijke watertaken en rioolvervanging uitgewerkt en toegelicht. De bijeenkomst was dé gelegenheid om bestuurders goed en volledig te informeren over de verschillende financieringsvormen. Met deze informatie op zak heeft de gemeente Borne het vigerende gemeentelijk rioleringsplan herzien en gekozen voor een andere financieringsvorm.

Gemeentelijk rioleringsplan

Gemeente Borne heeft samen met adviesbureau Royal HaskoningDHV en waterschap Vechtstromen  het gemeentelijk rioleringsplan geactualiseerd. Het accent van de activiteiten ligt de komende periode in hoofdzaak op de ontwikkelingen die betrekking hebben op klimaatverandering, afstemming beheer- en onderhoudscyclus en het continueren van de regionale samenwerking.

Ideaalcomplex

Er is uitvoerig stilgestaan bij de aanpak van de financieringsvorm, waarbij uiteindelijk is gekozen voor het ‘ideaalcomplex’, een financieringsvorm zonder leningen en rentelasten voor de investeringen, en dat op langere termijn een positievere rioolheffing biedt voor de burgers. Ook het gunstige saldo in de voorziening als gevolg van aanbestedingsvoordelen, minder uitgaven rioolvervanging, bezuinigingen, lage rekenrente en beperkte onttrekking had een positief effect op de overstap naar de nieuwe financieringsvorm. De gemeenteraad van Borne heeft in november 2016 het besluit genomen tot invoering van het ideaalcomplex, waarbij investeringen direct worden betaald vanuit de voorziening en niet meer worden gekapitaliseerd. Ook wel dotaties genoemd.

Lees meer over het ideaalcomplex