Het gaat om maatschappelijke winst


Het kernteam van Twents waternet wil meer halen uit de netwerkorganisatie en  de samenwerking verder professionaliseren. Om doelmatiger, effectiever en sneller te kunnen werken is Marieke Ekelenkamp als procesbegeleider voor 12 uur per week aangesteld bij Twents waternet. Wat gaat ze precies doen de komende tijd?

Aanjagen en praktisch ontzorgen

Zij gaat de  projecten die bij de werkplaatsen in uitvoering zijn, ondersteunen en de voortgang daarvan stimuleren. Als er nieuwe ideeën zijn, schrijft ze het plan van aanpak, begeleidt inhoudelijke discussies en zorgt voor de verslaglegging van de werkplaatsen. Marieke krijgt een aanjaag- en faciliterende functie, zodat gemaakte afspraken worden nagekomen. Zelf noemt ze het ‘praktisch ontzorgen’.

Zicht op resultaten

“We moeten goed zicht houden op de resultaten en maatschappelijke winst die de partners van Twents waternet willen bereiken. Als er meer richting is, kunnen we ook prioriteiten stellen en keuzes maken in de activiteiten. Daarom ga ik in 2017 op basis van bestuurlijke wensen en uitgangspunten de visie van Twents waternet op papier zetten,” zegt Marieke. “Wat is de Twentse stip op de horizon? Wat willen we bereiken? Hoe gaan we onze doelen van kostenbesparing, kwaliteit, kwetsbaarheid en duurzaamheid bereiken in de waterketen?”

Visie op samenwerking

Marieke Ekelenkamp is bestuurskundige en werkt sinds 7 jaar als zelfstandige. Ze heeft veel ervaring met organisatie- en samenwerkingsprocessen bij gemeenten en waterschappen. Watermanagement en planologie zijn haar belangrijkste werkvelden. Ze heeft een duidelijke visie op samenwerking. “Partijen hebben elkaar steeds meer nodig om complexer wordende maatschappelijke opgaven aan te pakken. Essentieel voor succesvolle samenwerking is een duidelijk gezamenlijk inspirerend doel én de kwaliteit van de relaties. Goede procesregie kan hieraan bijdragen.  Marieke was eerder betrokken bij onder andere samenwerkingen in de waterketen Groningen Noord Drenthe, Noordelijke Vechtstromen en ze is projectleider van meerdere gemeentelijke rioleringsplannen en structuurvisies.

Maatschappelijke winst

Met haar expertise van procesregie wil ze bijdragen aan de kwaliteit van  samenwerking binnen Twents waternet. “Samenwerking is een middel om maatschappelijke winst te creëren.  Elke samenwerkingspartner moet profiteren, maar  uiteindelijk moet het rendement terecht komen bij de inwoners. Daar doen we het voor.” Marieke is enthousiast en heeft zin in haar nieuwe opdracht. Met name de nieuwe werkplaatsen Monitoring en Grondwateroverlast kunnen rekenen op haar inzet en medewerking.


Even voorstellen: Marieke Ekelenkamp