Fuzzyproject Oldenzaal voorbeeld van succes


Tijdens de bestuurdersbijeenkomst op 29 oktober presenteerden gemeente Oldenzaal en waterschap Vechtstromen de resultaten van het project Fuzzy Afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering). Een mooi voorbeeld van hoe door samenwerking een integrale afvalwaterketen is gerealiseerd.

Wat is FUZZY?

De afgelopen jaren is waterschap Vechtstromen betrokken geweest bij het INTERREG IVA project “Fuzzy Afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering)”. Een project in Euregio (samenwerkingsverband tussen Duitse en Nederlandse gemeenten en provincies, gevestigd in Enschede en Nordhorn)-verband met de projectpartners Stadt Rheine, het Duitse kennisinstituut INFA en de gemeente Oldenzaal. Het fuzzy logic principe vormt een goede basis voor een gebruiksvriendelijke, effectieve procesregeling voor de rwzi. (rioolwaterzuivering) Deze integrale procesregeling voor de afvalwaterketen, riolering en rwzi, sluit naadloos aan op het perspectief van het Bestuursakkoord Water, dat de (gemeentelijke) riolering en de rwzi (van het waterschap) als één afvalwaterketen beschouwt. Het Fuzzy project in Rheine, dat begin 2013 in gebruik werd genomen, gold als voorbeeld voor de rwzi Oldenzaal. Vanaf 2014 werkt het fuzzy login principe voor de afvalwaterketen van de rwzi Oldenzaal.

Eerste resultaten veelbelovend

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Gedurende de eerste helft van 2014 is het ammoniumgehalte in het effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) van de rwzi, een maatgevende parameter voor de effluentkwaliteit, met circa 50 % gedaald. Het energiegebruik van de rwzi is met ongeveer 15 % verminderd en overstortingen zijn niet nodig geweest. Monitoring in 2014 moet aantonen of deze resultaten een structureel karakter hebben.