Evalueren, leren en optimaliseren


Voor het bepalen van de toekomstvisie van Twents waternet hebben de wethouders van de 14 deelnemende gemeenten hun mening gegeven over ervaringen, kansen en ambities.

In 2012 is Twents waternet gestart met het programma Waterwinst TAAK 2.0. Dit programma richt zich de (financiële) winstkansen die we in samenwerking kunnen bereiken. Nu deze besparingsdoelstellingen zijn behaald, is er behoefte om de focus van samenwerking in de waterketen bij te stellen. Aspecten als duurzaamheid, innovatie en circulaire economie bieden nieuwe mogelijkheden. Daarbij kan samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van onze waterdoelen.

Uitgangspunten toekomstvisie

Als voorbereiding op het bepalen van de toekomstvisie voor Twents waternet hebben alle wethouders hun mening gegeven op een aantal vragen. Er is gesproken over de ervaringen van de samenwerking, de voordelen, de organisatie en communicatie en de gemiste kansen. Ook hebben de wethouders van de 14 Twentse gemeenten aangegeven wat hun ambities zijn en waar zij kansen verwachten op het gebied van waterthema’s. Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst op 21 april worden deze meningen besproken en verder uitgewerkt.

Positieve ervaringen

De wethouders vinden dat er al veel bereikt is door de samenwerking in Twente. Met name ambtelijk wordt slim gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise. Dat resulteert in meer efficiency en in kostenbesparing. Over het algemeen zijn de bestuurders tevreden over de praktische en simpele organisatievorm van Twents waternet en de interne communicatie. De werkplaatsen zorgen voor ambtelijke uitwerking van vraagstukken. Ze leveren concrete resultaten, zoals de financieringsvormen watertaken en het handboek Communicatie Afkoppelprojecten.

Verbeterpunten en kansen

Water houdt zich niet aan grenzen. Alles hangt met elkaar samen. Daarom is samenwerking een voorwaarde. Bestuurders hebben behoefte aan meer inzicht in de voortgang en de resultaten. Daarnaast willen zij liever drie thema’s goed oppakken dan veel thema’s een beetje. Nieuwe drinkwaterwingebieden in Twente en kwaliteit van drinkwater zijn belangrijke onderwerpen in de toekomst. Voorgesteld wordt om Vitens (drinkwaterbedrijf) te laten aansluiten bij Twents waternet. Om de samenwerking te verbeteren, verwijzen de wethouders naar de succesvolle andere samenwerkingsverbanden in Twente. Aspecten als één bestuurlijke trekker per aandachtsgebied, een duidelijke stip op de horizon en het gezamenlijk optrekken in communicatie dragen bij aan betere samenwerking.

Ambities voor de toekomst

De wethouders zijn het eens over de belangrijkste thema’s in de wateropgaven voor de toekomst. Twents waternet zal zich vooral moeten richten op:

  • Omgaan met klimaatverandering. Anticiperen op toename van wateroverlast, hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) en droogteproblematiek.
  • Omgaan met nieuwe stoffen, zoals medicijnresten, in relatie met de waterkwaliteit.
  • Stimuleren van waterbewustzijn in de samenlevering.