Rijssen-Holten pakt wateroverlast aan


In de gemeente Rijssen-Holten viel op 21 juli 2016 in relatief korte tijd een zeer heftige regenbui, zo’n 75 mm in 90 minuten. Het rioolstelsel en de watergangen konden de grote hoeveelheid regenwater niet verwerken. Tunnels en wegen waren niet begaanbaar en ook woningen en bedrijven ondervonden schade door wateroverlast. De gemeente Rijssen-Holten heeft deze wateroverlast geëvalueerd om meer inzicht te krijgen in het organisatie- en coördinatieproces tijdens de bui, in de overlastlocaties en welke maatregelen in dergelijke situaties de overlast zo veel mogelijk kunnen beperken.

Wat gebeurde er op 21 juli?

De enorme watertoevoer zorgde voor ernstige wateroverlast in diverse gebieden in Rijssen en Holten.

  • Als gevolg van de grote hoeveelheid van toestromend water vervuild met slib konden de tunnelgemalen het overtollige water niet meer verpompen.
  • De pompcapaciteit in de kelders is voldoende, maar het water bereikte door de vervuiling de kelders onvoldoende of met een te grote vertraging.
  • De Regge, de Maatgraven en enkele andere watergangen raakten overbelast, waardoor de afvoer stagneerde. Hierdoor liepen een aantal straten, fiets- en autotunnels vol water.
  • De brandweer kreeg zo’n 60 verzoeken om assistentie bij het leegpompen van panden en tunnels.
  • De brandweer en gemeentelijke buitendienst gingen op 21 juli direct hard aan het werk gegaan om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Evaluatiepunten

In de evaluatie is bekeken hoe bij extreme regenval de organisatie en coördinatie van hulpverleners verbeterd kan worden. Tevens is het functioneren van het watersysteem onderzocht. Er is gekeken naar de werking van de riolering, infiltratiesystemen, oppervlakkige afstromingen en het open water.

Aanbevelingen en maatregelen

Om het risico van wateroverlast te verminderen neemt de gemeente de volgende maatregelen:

  • Er zijn afspraken gemaakt over de organisatie en coördinatie tijdens hevige buien, zoals het prioriteren van tunnels en watergangen, pompen effectiever inzetten, sneller contact zoeken met het waterschap en het coördinatieteam versterken.
  • De gemeente stelt samen met het waterschap een onderzoek in naar de oorzaak van de snelle peilstijging in de Regge.
  • De mogelijkheid om de stuw in de Maatgraven te voorzien van een telemetriesysteem wordt onderzocht. Hierdoor verlaagt de stuw bij het ontstaan van hoog water automatisch, zodat er een grotere afvoercapaciteit van de Maatgraven is.
  • Voor een aantal laaggelegen straten zijn er al geplande reconstructiewerkzaamheden opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan, zoals afkoppeling van hemelwater (regen en sneeuw) op infiltratiesysteem en vergroting van de capaciteit van het hoofdriool.
  • Daarnaast kijkt de gemeente naar een betere afvoer van regenwater uit tunnels. Onderzocht wordt of het water verpompt kan worden naar vijvers, waar wel bergingscapaciteit (het volume water dat kan worden vastgehouden tijdens natte omstandigheden) is.

Ligt de lat voldoende hoog?

Uit de evaluatie blijkt, dat de klimaatverandering uiteraard gevolgen zal hebben. Er valt meer regen in korte tijd. Maar de gemeente Rijssen-Holten is van mening dat het huidige rioolstelsel en watergangen voldoende robuust zijn voor de toekomstige klimatologische veranderingen. De investeringen om dergelijke buien compleet de baas te blijven, zijn extreem groot. Met het oplossen van knelpunten en het nemen van een aantal maatregelen in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan), verwacht de gemeente dat de situatie verbetert tot een aanvaardbaar risico.