CAMINO voor innovatief infra onderhoud


Nederland ligt vol wegen, spoorlijnen, watergangen, rioleringen en leidingen. Dit netwerk is cruciaal voor onze samenleving en economie. Het overgrote deel van de infrastructuur is oud of verouderd. De infrasector is daarom dringend op zoek naar innovatieve wijzen om het onderhoud van onze infrastructuur te optimaliseren.

Precies-op-tijd onderhoud

Preventief en correctief onderhoud zijn inmiddels klassieke oplossingen, die niet volledig meer volstaan. Voor het onderhouden van infra zijn tegenwoordig just-in-time maintenance oplossingen. Onderhoud dat precies op tijd toegepast wordt, zodat systemen net niet falen, maar ook niet te vroeg om kostenverspilling tegen te gaan. Dat vergt een slimme aanpak: smart maintenance, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe ICT-ontwikkelingen, zoals het inzetten van sensortechniek, datavoorspellingsmodellen, big data en het Internet of Things (IoT). De Stichting World Class Maintenance, Kennispark Twente, Oost NV en de Stichting Gerard Sanderink hebben daarvoor het programma CAMINO geïntroduceerd.

Living Lab CAMINO Water

CAMINO staat voor 100% voorspelbaar onderhoud van infrastructuur door het gebruik van digitale en innovatieve methoden en technieken. Het is een fieldlab. Dat wil zeggen dat technologie die wordt gebruikt, al in het lab werkt en niet meer ontwikkeld hoeft te worden. In CAMINO werken verschillende organisaties (overheden, kennisinstellingen, bedrijven) samen in een open innovatieprogramma. Het Fieldlab CAMINO is gevestigd op het kennispark in Enschede en bestaat uit verschillende Living Labs die gericht zijn op een specifieke sector. Eén van de eerste Living Labs van CAMINO focust op de watersector. Initiatiefnemers zijn naast de oprichters van CAMINO het Waterschap Vechtstromen, de gemeente Enschede en de Universiteit Twente.

Concreet aan de slag

Tijdens verkennende bijeenkomsten is een plan van aanpak uitgewerkt en is een selectie gemaakt van waterinfrastructurele objecten, waarmee het Twents waternet concreet mee aan de slag wil.

Dat zijn:

  • De gemeente Enschede wil risicogestuurd (sturingsfilosofie waarbij pas wordt ingegrepen als zeker is dat de risico's te groot zijn) rioolbeheer doorontwikkelen en het van beheer en onderhoud verbeteren. Tijdige informatie moet meer inzicht geven in de voorspelling van de restlevensduur en in de toestand en het feitelijk functioneren van de riolering.
  • Waterschap Vechtstromen wil de precieze technische staat van zo’n 400 km persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) in haar werkgebied in kaart brengen om de onderhoudsmogelijkheden te vereenvoudigen.
  • Het onderhoud van het stuw- en sluizencomplex De Haandrik in de Vecht bij Hardenberg optimaliseren. Het onderhoud is nu ingewikkeld en daardoor arbeidsintensief en duur. Er zijn meerdere partijen betrokken. Er bevindt zich een waterkrachtcentrale in de stuw en het onderhoud moet onder water uitgevoerd worden.

Interesse?

Bij CAMINO Water kunnen ook andere partners (later) aansluiten of betrokken worden bij de voortgang, werkwijze en resultaten. Partijen die geïnteresseerd om mee te doen, kunnen zich melden bij Jos Jogems van waterschap Vechtstromen j.jogems@vechtstromen.nl .