Dinkel bindt gemeente en waterschap


De Dinkel speelt een belangrijke rol in het watersysteem van de gemeente Losser en van waterschap Vechtstromen. De samenwerking tussen het waterschap en de gemeente is daarom niet nieuw. Wel is het vrij uniek, dat beide organisaties hebben gekozen voor een gezamenlijke en integrale aanpak van knelpunten in het (afval)watersysteem in combinatie met ruimtelijke en recreatieve wensen van beide organisaties én van bewoners. Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft op 4 oktober een bezoek gebracht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser. Allerlei aandachtspunten op het gebied van water stonden op de agenda. Het afvalwaterketenplan Losser en de ontwikkelingen rond de Dinkel waren de belangrijkste onderwerpen van gesprek.

Gezamenlijke studie waterknelpunten

Gemeente Losser en waterschap Vechtstromen hebben samen een integrale studie uitgevoerd naar alle knelpunten in het gehele (afval)watersysteem. Zowel riolering als oppervlaktewater wordt als één geheel gezien, waarbij is gekeken naar zowel waterkwaliteit als -kwantiteit. Gemeente en waterschap delen de kosten van deze studie. In de studie zijn aanbevelingen gedaan voor maatregelen o.a. naar aanleiding van de wateroverlast op de snelweg A1 in 2010. In de studie zijn de gezamenlijk uitgevoerde bovenwettelijke inspanningen in de periode 2003 – 2010 geëvalueerd. Ook hebben gemeente en waterschap gesproken over de klimaatontwikkelingen en de vuiluitworp op de Dinkel.


Plannen voor de Dinkel

In het tweede deel van de middag zijn de plannen voor de Dinkel toegelicht. Wat betekenende Natuur2000 maatregelen voor de Dinkel en in hoeverre raken de plannen en wensen van de gemeente en dorpsraden de wettelijke wateropgaven? De bestuurders hebben besproken hoe de ruimtelijke kwaliteit van Glane en van Losser in samenhang met de Dinkel verder ontwikkeld kan worden.

Wateropvang als lesmateriaal

Tot slot brachten de bestuurders een bezoek aan de Pax Christi basisschool in Overdinkel. Op een terrein achter de school is een retentiegebied (gebied om water vast te houden) gerealiseerd voor afgekoppeld hemelwater (regen en sneeuw). De school gebruikt dit gebied als speelterrein voor de kinderen, maar het heeft ook een educatieve functie.  De school is met dit project genomineerd voor de onderwijsprijs.