Praktisch handboek voor succesvolle communicatie


Hoe kun je je voorbereiden op het veranderende klimaat? Het water de baas blijven, hoe doe je dat? Klimaatmaatregelen zijn nog niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Het belang van het gescheiden afvoeren van water is bij velen onbekend. Twents waternet heeft het Handboek Communicatieaanpak Afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) Hemelwater (regen en sneeuw) gelanceerd, dat helpt bij succesvol communiceren en samenwerken met bewoners.

Voor gemeenten en uitvoerende partijen is de samenwerking met bewoners aan projecten om regenwater af te koppelen van vuilwaterriool een complexe zaak. Binnen het Twents waternet hebben gemeenten en waterschap dit vraagstuk aangepakt en hebben pilotprojecten model gestaan voor een doordachte communicatieaanpak. “Dit Handboek is ontstaan uit de behoefte van initiatiefnemers om regenwater niet langer nutteloos in het riool te laten verdwijnen en bewoners enthousiast te krijgen voor het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van regenwater van de riolering,” vertelt Gerdrik Bruins van waterschap Vechtstromen. “Maar deze communicatieaanpak is heel goed bruikbaar voor andere projecten. Het is een win-win situatie. Het leidt tot meer begrip en meer draagvlak en zorgt voor bewustwording en vertrouwen.”

Praktische informatie

Het Handboek heeft de focus op het afkoppelen van hemelwater (regen en sneeuw) van de gemengde riolering, in een reeds bestaande wijk en geeft communicatiestrategie en -middelen om het draagvlak voor deelname te vergroten. Het handboek bevat handige tools om dergelijke projecten met bewoners tot een goed einde te brengen. In het Handboek zijn voorbeelden en formats opgenomen van communicatiemiddelen en teksten, zoals persberichten, uitnodigingsbrieven, flyers, advertentieteksten, etc. Het bijbehorende naslagwerk Praktische Leerpunten Communicatie Afkoppelprojecten Twente beschrijft de opgedane ervaringen, successen en valkuilen van de communicatiestrategie en -middelen bij drie pilotprojecten in Twente.

Het handboek en naslagwerk zijn gratis te downloaden.