Klimaatverandering vraagt om meer waterbewustzijn


Toekomstvisie Twents waternet besproken

Bescherming, beleving, bewustwording en bundeling. Dat zijn de vier beleidsambities van Twents waternet. Het bestuurlijk kernteam heeft op 11 oktober de nieuwe visie ‘Van waterwinst naar waterbewustzijn’ voor Twents waternet met enthousiasme ontvangen. Dit visiedocument bepaalt de komende 10 jaar de koers van het waterbeheer in Twente.

De deelnemers van Twents waternet werken al lange tijd samen aan optimaal waterbeheer en om meer ‘waterwinst’ voor inwoners en ondernemers te leveren. De besparingsdoelstelling is met succes gerealiseerd. Inmiddels verandert de wereld om ons heen. Klimaatverandering, medicijnresten en andere omstreden stoffen in het water en technologische ontwikkelingen zorgen voor complexe opgaven en nieuwe kansen. Om goed waterbeheer in het Twente te kunnen garanderen is een integrale benadering nodig. Twents waternet verlegt de focus van kostenbesparing naar kwaliteit, meer waterbewustzijn en samenwerking met andere partijen in de watersector. Tijd voor een nieuwe stip op de horizon. Die is nu vastgelegd in het visiedocument Van waterwinst naar Waterbewustzijn 2018-2028

Waarde van water

Harry Scholten, wethouder van Hof van Twente, is lid van het bestuurlijk kernteam van Twents waternet. Hij staat volledig achter de gekozen richting. “Dit visiedocument geeft een goede onderbouwing waarom we moeten overstappen van de 3 K’s: kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid, naar de 4 B’s: bescherming, beleving, bewustwording en bundeling. Dit is een logische overgang naar uitgangspunten die het hele bestuurlijk kernteam onderschrijft. Deze visie is een krachtige basis en inspiratiebron voor de toekomst,” laat wethouder Scholten weten. “Er zijn al veel stappen gezet. Het gaat niet alleen meer over geld, ook over de waarde van water, om kwaliteit en om draagvlak in de samenleving. Water is een levensbehoefte. We kunnen niet zonder, hoewel we ons daar niet altijd bewust van zijn. Het gedrag van mensen, dat is belangrijk. Goed gedrag kost minder en levert meer op.” De wens is om het visiedocument vóór eind van het jaar, maar in ieder geval vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, te laten goedkeuren door alle colleges van B&W in Twente. “Want deze visie is ook een prachtig vertrekpunt voor de nieuwe gemeentebesturen,” vindt Scholten.

Opkikker bestuurlijk kernteam

Het bestuurlijke kernteam van Twents waternet bestaat uit 5 leden. Roel van Veen, DB-lid waterschap Vechtstromen, en 4 Twentse wethouders. Dat zijn Hans van Agteren van Enschede, Harry Scholten van Hof van Twente, Alfons Steggink van Dinkelland en Ben Engbers van de gemeente Twenterand. Onlangs is overwogen de bestuurlijke organisatie aan te passen. “We hebben afgesproken dat het bestuurlijk kernteam doorgaat in huidige vorm. In dezelfde omvang en op dezelfde locatie. De nieuwe visie heeft bestuurlijk kernteam een opkikker gegeven om op dezelfde voet door te gaan,” benadrukt wethouder Scholten duidelijk.

Meer water van boven

“Water heeft iets moois, iets zachts, maar het kan ook bedreigend zijn. Je moet het water wel in de gaten houden. Tegenwoordig komt er veel meer water van boven. Ons klimaat verandert sneller dan ons lief is. Het bestrijden van watercrises staat bovenaan het lijstje van grootste wereldopgaven voor de komende 10 jaar. Daar moeten we echt mee aan de slag, ook in Twente, aldus wethouder Scholten. “Alle gemeenten gaan stresstesten uitvoeren om voorbereid te zijn op extreem weer, zoals hitte, hoosbuien en wateroverlast. Tegels in je tuin kunnen problemen geven. Iedereen moet zich daarvan bewust zijn. Communicatie over het waarom is dan heel belangrijk.”

Samenwerking en kennis delen

Om de ontwikkelingen het hoofd te bieden is bundeling van kennis, technologie en innovatie van belang. Waterexpertise en -kennis bij de Universiteit Twente, Saxion, Vitens (drinkwaterbedrijf) en andere ondernemingen  gespecialiseerd in watertechnologie moeten we delen. Dat levert nieuwe ideeën en creatieve oplossingen op. “Binnen het bestuurlijk kernteam mag de onderlinge samenwerking wel meer accent krijgen,” vindt wethouder Scholten. “Ik ervaar dat er te weinig afstemming is met gemeenten die niet het bestuurlijk kernteam zijn vertegenwoordigd. Daar willen we wel meer energie in steken.”

De vruchten van Twents waternet

De gemeente Hof van Twente erkent de voordelen van deelname aan Twents waternet. De samenwerking heeft ertoe bijgedragen dat onze watertaken up-to-date zijn. “De werkplaats Financiering rioolvervanging heeft ons bewust gemaakt van hoeveel riolering we eigenlijk hebben en dat het gaat om megabedragen. Verder hebben we al veel goede slagen gemaakt bij het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van regenwater en aanleggen van wadi’s. Belangrijk is dat we eraan moeten blijven werken en er bewust mee omgaan. Ook de gemeenteraad van Hof van Twente zit in goede modus wat water betreft,” vertelt Scholten. “En natuurlijk hebben we hier in Goor de Regge. Als college hebben we een positieve grondhouding om De Regge weer zichtbaar te maken. Een groep enthousiaste mensen werkt samen om dit water als een recreatieve trekpleister te laten functioneren. We hebben de knelpunten van wateroverlast in beeld en zo veel mogelijk opgelost. Daarvoor hebben we prioriteiten gesteld en de laatste jaren extra capaciteit ingezet. De kwaliteit van het grondwater is verbeterd door het nieuwe drukriool. Dat heeft veel geld gekost, maar we plukken er nu de vruchten van. We hebben de boel aardig op orde. Langzaam maar zeker kunnen we het tarief naar beneden bijstellen. En dat is positief.”


Harry Scholten

Wethouder Gemeente Hof van Twente

Lid bestuurlijk kernteam Twents waternet